O nas

Struktura organizacyjna

Dyrektor​

mgr Jerzy Kaliszan
tel. (95) 721-61-10

e-mail: wom@womgorz.edu.pl

Wicedyrektor​

mgr Anna Buczak
konsultant – nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel historii, edukator.

tel. (95) 721-61-26

e-mail: anna.buczak@womgorz.edu.pl

Główna księgowa
tel. (95) 721-61-27

e-mail:  gl.ksiegowa@womgorz.edu.pl

Księgowość – faktury
tel. (95) 721-61-27

e-mail:  ksiegowosc@womgorz.edu.pl

Kierownik administracyjny
tel. (95) 721-61-15

e-mail:  kier.adm@womgorz.edu.pl

Administracja (recepcja noclegów)
tel. (95) 721-61-13

Numer konta:

PEKAO SA I O. GORZÓW WLKP.,
numer rachunku: 20 1240 3549 1111 0010 3721 9227

Numer NIP:  599-10-79-671

Biuro Obsługi Szkoleń

Numer konta:

PEKAO SA I O. GORZÓW WLKP.,
numer rachunku: 20 1240 3549 1111 0010 3721 9227

Numer NIP:  599-10-79-671

tel. (95) 721-61-14

mgr Katarzyna Szczepaniak
e-mail: bos.katarzyna.szczepaniak@womgorz.edu.pl

mgr Anna Olejniczak 
e-mail: bos.anna.olejniczak@womgorz.edu.pl

mgr Katarzyna Burdzińska 
e-mail: bos.katarzyna.burdzinska@womgorz.edu.pl

Pracownia Zarządzania Oświatą​

Kierownik Pracowni

mgr Elżbieta Rostkowska
konsultant ds. zarządzania oświatą
pok. 13 (I piętro)

tel. (95) 721-61-19, kom. 509-517-124
e-mail: elzbieta.rostkowska@womgorz.edu.pl

Konsultanci:

mgr Dorota Janiszewska – konsultant ds. zarządzania oświatą
e-mail: dorota.janiszewska@womgorz.edu.pl

mgr Ewelina Januszkiewicz – konsultant ds. edukacji europejskiej i funduszy dla edukacji
e-mail: ewelina.kozlowska@womgorz.edu.pl
tel. kom. 533-971-849

mgr Leszek Weichert – konsultant ds. jakości pracy i ewaluacji
e-mail: leszek.weichert@womgorz.edu.pl

mgr Marek Piechowiak – konsultant ds. zarządzania oświatą
e-mail: marek.piechowiak@womgorz.edu.pl

mgr Radosław Wróblewski – konsultant ds. zarządzania oświatą
e-mail: radoslaw.wroblewski@womgorz.edu.pl

Pracownia organizuje działalność doradczo-konsultacyjną i szkoleniową przede wszystkim dla kierowniczej kadry oświatowej oraz dla pracowników nadzoru pedagogicznego i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie:

 • organizacji i zarządzania oświatą,
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły,
 • public relation,
 • jakości pracy szkoły i ewaluacji,
 • pozyskiwania funduszy dla edukacji,
 • wdrażania zmian wynikających z reformy systemu oświaty,

a także dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek w zakresie awansu zawodowego.

Pracownia angażuje się również w działania na rzecz wspomagania szkół i placówek oraz w prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla kadry kierowniczej oświaty.

Pracownia Psychoedukacji i Wychowania

Kierownik Pracowni

mgr Agata Muńko
konsultant ds. wychowania i edukacji elementarnej
pok. 24 (II piętro)

tel. (95) 721-61-18, kom. 570-381-227
e-mail: agata.munko@womgorz.edu.pl

Pracownia realizuje systemowe wspomaganie szkół i placówek w zakresie:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • umiejętności wychowawczych i psychoedukacji,
 • tworze­nia i realizacji programów: edukacyjnych, specjalnych, wczesnej interwencji,
 • terapii pedagogicznej,
 • profilaktyki i działań naprawczych,
 • pracy z ucz­niami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • wychowania prorodzinnego i prozdrowotnego,
 • edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej),
 • realizacji podstaw programowych.

Organizuje i prowadzi doradztwo oraz doskonalenie psychologiczno-pedagogiczne dla:

 • wychowawców klas,
 • nauczycieli różnych przedmiotów i specjalności, w tym szczególnie: kształcenia specjalnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa,wychowania do życia w rodzinie,
 • pedagogów szkolnych,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic szkolnych i innych placówek oświatowych,

zwłaszcza poprzez:

 • realizację szkoleń;
 • upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;
 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.

W Pracowni działają zespoły specjalistyczne:

Zespół Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychopedagogicznej
koordynator
mgr Barbara Basińska
konsultant ds. kształcenia specjalnego i edukacji psychospołecznej oraz terapii pedagogicznej
e-mail: barbara.basinska@womgorz.edu.pl
pok. 24 (II piętro)
tel. Pracowni 95-721-61-18, kom. 570-381-227

mgr Lidia Pyżyńska
konsultant ds. pomocy psychologicznej i pedagogicznej
e-mail: lidia.pyzynska@womgorz.edu.pl
pok. 34 (III piętro)
tel. sekretariatu 95-721-61-10 lub tel. Pracowni 95-721-61-18

mgr Agata Spirydowicz-Kacperska
doradca metodyczny ds. pedagogiki i pedagogiki specjalnej
e-mail: agata.spirydowicz@womgorz.edu.pl
pok. 34 (III piętro)
tel. sekretariatu 95-721-61-10 lub tel. Pracowni 95-721-61-18

Zespół Edukacji Prorodzinnej i Prozdrowotnej
koordynator
mgr Jadwiga Krzewska-Gordzijewska
konsultant ds. wychowania prorodzinnego i prozdrowotnego
e-mail: jadwiga.krzewska@womgorz.edu.pl
pok. 24 (II piętro)
tel. Pracowni 95-721-61-18, kom. 570-381-227

dr Piotr Wójciak
konsultant ds. wychowania fizycznego i bezpieczeństwa w szkole
e-mail: piotr.wojciak@womgorz.edu.pl
pok. 24 (II piętro)
tel. Pracowni 95-721-61-18, kom. 570-381-227

Zespół Edukacji Elementarnej
koordynator
mgr Agata Muńko
konsultant ds. wychowania i edukacji elementarnej
e-mail: agata.munko@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni 95-721-61-18, kom. 570-381-227

mgr Anna Domagała
doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: anna.domagala@womgorz.edu.pl
pok. 34 (III piętro)
tel. sekretariatu 95-721-61-10 lub tel. Pracowni 95-721-61-18

mgr Jolanta Talaska
doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego
e-mail: jolanta.talaska@womgorz.edu.pl
pok. 34 (III piętro)
tel. sekretariatu 95-721-61-10 lub tel. Pracowni 95-721-61-18

mgr Danuta Turłaj
konsultant ds. wychowania przedszkolnego
e-mail: danuta.turlaj@womgorz.edu.pl
pok. 24 (II piętro)
tel. Pracowni 95-721-61-18, kom. 570-381-227

Pracownia Doskonalenia Metodycznego

Kierownik Pracowni

mgr Małgorzata Jach
konsultant ds. diagnoz dydaktycznych i doskonalenia
metodycznego
pok. 22 (II piętro)

tel. (95) 721-61-22, kom. 509-517-163
e-mail: malgorzata.jach@womgorz.edu.pl

Pracownia:

realizuje kierunki polityki oświatowej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wspomagania nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, w tym przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty,
 • kształcenia rozwijającego samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów,
 • rozwijania doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach,
 • kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami;

prowadzi wspomaganie szkół polegające na zdiagnozowaniu potrzeb oraz zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu podniesienie jakości ich pracy, realizując Program wspomagania szkół i placówek województwa lubuskiego pn. „Połączmy siły”;

organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe oraz doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych wszystkich typów szkół, szczególnie w zakresie:

 • indywidualizowania procesu edukacyjnego,
 • stosowania oceniania kształtującego,
 • wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych do doskonalenia pracy dydaktycznej,
 • optymalizacji doboru metod prowadzenia lekcji do założonych celów,
 • rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży,
 • rozwijania szkolnego ruchu artystycznego,
 • edukacji o prawach człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji;

         prowadzi sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.             

W Pracowni działają zespoły specjalistyczne:

Zespół  Humanistyczny
Siedziba Zespołu:     pok. 12, tel. 95-721-61-24
Doradcy:  pok. 020 (niski parter), tel. 95-721-61-20

Koordynator
mgr Małgorzata Tyszkiewicz
konsultant ds. edukacji humanistycznej
e-mail: malgorzata.tyszkiewicz@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni 95-721-61-24, kom. 509-516-925

mgr Beata Gizińska-Gigoła
doradca metodyczny ds. j. polskiego w szkołach podstawowych
e-mail: beata.gizinska-gigola@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

mgr Małgorzata Niewiadomska
doradca metodyczny ds. j. polskiego w szkołach ponadpodstawowych
e-mail: malgorzata.niewiadomska@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

mgr Jerzy Dutkiewicz
doradca metodyczny ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych
e-mail: jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

mgr Jolanta Stępkowska
doradca ds. historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych
e-mail:jolanta.stepkowska@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

Zespół  Edukacji  Artystycznej  i  Obywatelskiej
Siedziba Zespołu:   pok. 12, tel. 95-721-61-24

koordynator
mgr Dorota Dąbrowska   
konsultant ds. rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich
e-mail: dorota.dabrowska@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni 95-721-61-24, kom. 509-516-925

mgr Barbara Bednarek
konsultant ds. edukacji artystycznej
e-mail: barbara.bednarek@womgorz.edu.pl 
tel. Pracowni 95-721-61-24, kom. 509-516-925 

Zespół  Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Siedziba Zespołu:   pok. 21, tel.  95-721-61-21

koordynator
mgr Mirosław Kwiatkowski
konsultant ds. języka angielskiego i edukacji europejskiej
e-mail:  miroslaw.kwiatkowski@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni 95-721-61-21, kom. 509-516-918

dr Urszula Polańska
doradca metodyczny ds. języka angielskiego
e-mail: urszula.polanska@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-21, kom. 509-517-163

mgr Iwona Trzaskowska
doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
e-mail: iwona.trzaskowska@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-21, kom. 509-517-163

dr hab. Renata Nadobnik   
konsultant ds. języka niemieckiego 
e-mail: renata.nadobnik@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni 95-721-61-21, kom. 509-516-918 

mgr Małgorzata Wiczkowska
konsultant ds. języka francuskiego, włoskiego i łaciny oraz wspomagania metodycznego szkół
e-mail:  malgorzata.wiczkowska@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni 95-721-61-21, kom. 509-516-918

Zespół  Matematyczny
Siedziba Zespołu:   pok. 020 (niski parter), tel. 95-721-61-20

koordynator
mgr Iwona Jankowska
doradca metodyczny ds. edukacji matematycznej w szkołach podstawowych
e-mail: iwona.jankowska@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

mgr Dorota Tomczak
doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach ponadpodstawowych
e-mail: dorota.tomczak@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

Zespół  Przyrodniczy
Siedziba Zespołu:     pok. 22, tel. 95-721-61-22
Doradcy: pok. 020 (niski parter), tel. 95-721-61-20

mgr Zbigniew Łuczka
doradca metodyczny ds. fizyki i astronomii
e-mail: zbigniew.luczka@womgorz.edu.pl 
tel. Pracowni 95-721-61-22, kom. 509-517-063

mgr Aleksandra Duszka-Sondej
doradca metodyczny ds. biologii w szkołach ponadpodstawowych
e-mail:aleksandra.duszka.sondej@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-20, kom. 509-517-163

mgr Radosław Jaroszewicz
konsultant ds. edukacji geograficznej w szkołach ponadpodstawowych
e-mail:radoslaw.jaroszewicz@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-24, kom. 509-517-163

Zespół  Edukacji Zawodowej i Doradztwa Zawodowego
Siedziba Zespołu:     pok. 22, tel. 95-721-61-22
Doradcy: pok. 01 (niski parter), tel. 95-721-61-28

mgr Barbara Matusik
doradca metodyczny ds. doradztwa zawodowego
e-mail: barbara.matusik@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-28, kom. 509-517-063

mgr Sylwia Pawlaczyk
doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego
e-mail: sylwia.pawlaczyk@womgorz.edu.pl
tel. Pracowni (czwartki) 95-721-61-28, kom. 509-517-063

Pracownia Technologii Informacyjnych

Kierownik Pracowni

mgr Mariusz Walak​
konsultant ds. edukacji informatycznej
pok. 23 (II piętro)

tel. (95) 721-61-23, kom. 509-517-212
e-mail: mariusz.walak@womgorz.edu.pl

Konsultanci:

dr inż. Łukasz Lemieszewski
ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji
e-mail: lukasz.lemieszewski@womgorz.edu.pl

mgr Emil Błaszkowski
ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji
e-mail: emil.blaszkowski@womgorz.edu.pl

mgr Dariusz Sapkowski
ds. zastosowań grafiki komputerowej i technik multimedialnych w edukacji
(prowadzi również doradztwo metodyczne w zakresie edukacji plastycznej)
e-mail: dariusz.sapkowski@womgorz.edu.pl

mgr Katarzyna Tomicka
doradca metodyczny ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji
e-mail: katarzyna.tomicka@womgorz.edu.pl 

Pracownia działa na rzecz wspomagania szkół i placówek w zakresie umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce edukacyjnej i zawodowej. Wspomaganie szkół obejmuje:

 • tworzenie cyfrowego środowiska kształcenia;
 • projektowanie, wdrażanie oraz testowanie metod e-nauczania;
 • włączanie technologii informacyjnych do poprawy poziomu i organizacji kształcenia;
 • upowszechnianie kodowania na wszystkich poziomach kształcenia;
 • realizowanie zadań związanych z reformą edukacji w zakresie realizacji nowej podstawy programowej z informatyki, techniki oraz plastyki.

Do zadań Pracowni Technologii Informacyjnych należy także:

 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli, kadry kierowniczej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, a także pracowników organu nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły i innych pracowników oświaty w zakresie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w  praktyce edukacyjnej i zawodowej;
 • organizowanie doskonalenia i prowadzenie doradztwa metodycznego oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli „informatyki” i „zajęć komputerowych” wszystkich typów szkół;
 • upowszechnianie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz działania rozwijające edukację niestacjonarną (e-learning);
 • upowszechnianie przykładów dobrej praktyki w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji medialnej i technicznej;
 • doskonalenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie realizacji nowej podstawy programowej z zajęć komputerowych – programowania (kodowania);
 • organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji oraz innych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz ochrony wizerunku ucznia i nauczyciela w sieci.

Biblioteka Pedagogiczna

Kierownik Biblioteki

mgr Barbara Tymszan ​
tel. (95) 721-61-40, kom. 509-517-036
e-mail: barbara.tymszan@womgorz.edu.pl

Dział Informacji i Doradztwa
kierownik
mgr Barbara Tymszan
tel. (95) 721-61-40, 509-517-036
Bibliotekarze:
mgr Hanna Ciepiela
mgr Magdalena Janas
mgr Monika Markowska
tel. (95) 721-61-38, 509-517-122
e-mail: bp.informacja@womgorz.edu.pl 

Dział Udostępniania Zbiorów (Wypożyczalnia)
Bibliotekarze:
mgr Magdalena Płatonow
tel. (95) 721-61-35, 509-517-206
mgr Anna Giniewska
mgr Eliza Paternowska
mgr Maja Wilczewska
mgr Monika Żołędziejewska
tel. (95) 721-61-35, 509-517-206
e-mail: bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Bibliotekarze:
mgr Monika Panek
tel. (95) 721-61-39, 509-517-141
mgr Izabela Mądrzak
mgr Mariola Tarnowska
mgr Alicja Kubaczka
tel. (95) 721-61-41
e-mail: bp.gromadzenie@womgorz.edu.pl

Biblioteka jest  czynna:
poniedziałki – piątki:  1000–1800 
środy: 1000–1500
soboty:  900–1300

Galeria "Na Mansardzie"

Witamy w galerii „Na Mansardzie”, mieszczącej się na ostatnim piętrze zabytkowej kamienicy przy ulicy przy ul. Łokietka 20 a. Galeria działa pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, opiekuje się nią Biblioteka Pedagogiczna.

Galeria została otwarta 19.02.1992 roku. Do 2000 roku mieściła się w Grodzkim Domu Kultury, od 2000 w siedzibie WOM-u. W 2011 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało jej tytuł „Miejsca Odkrywania Talentów”. Od maja 2015 galeria nosi nazwę „Na Mansardzie”.

Galeria prowadzi działalność edukacyjną i wystawienniczą. Co roku prezentuje około siedmiu wystaw, często połączonych z warsztatami artystycznymi. W 2015 roku szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa starych zabawek „Miś z przeszłością” . Obejrzało ją ponad 900 widzów.

Szkoły, instytucje i osoby zainteresowane wystawieniem swoich prac w galerii prosimy o kontakt: tel. 95 721 61 37, email: namansardzie@womgorz.edu.pl

Aktualności

Portrety w galerii „Na Mansardzie”

Do galerii „Na Mansardzie”, mieszczącej się na ostatnim piętrze Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego,  prowadzi 75 schodów. W nagrodę, po wysiłku, wchodzi się w świat

Więcej informacji